Mafriges kiểm soát tất cả các giai đoạn của quá trình sản xuất để đảm bảo toàn quyền kiểm soát tất cả các khía cạnh của sản xuất.

Mafriges có thể cung cấp bất kỳ loại cắt, cắt giảm từ tiểu học đến xương và các bộ phận cắt.

đầu-Thịt lợn

đầu

Vai thịt lợn-Thịt lợn

Vai thịt lợn

Thắt lưng thịt lợn-Thịt lợn

Thắt lưng thịt lợn

thịt ba chỉ thịt lợn-Thịt lợn

thịt ba chỉ thịt lợn

Vực Thịt đùi-Thịt lợn

Vực Thịt đùi

khác-Thịt lợn

khác